N. F. S. GRUNDTVIGS FONDS
HISTORIE

Nikolai Frederik Severin Grundtvig blev født den 8. september 1783.
1983 var altså 200-året for hans fødsel.
Nogle år før begyndte forskellige enkeltpersoner, foreninger og institutioner at overveje, hvordan man kunne markere begivenheden.

I oktober 1979 samledes et repræsentantskab for det grundtvigske kirke- og folkeliv med andre interesserede private og offentlige institutioner i Vartov i København. I dette forum opstod tanken om at oprette N. F. S. GRUNDTVIGS FOND.

Ideen med fonden var, at indsamle midler til en kapital, hvis årlige renteafkast skulle bruges til at udbrede kendskabet til N. F. S. Grundtvigs indsats.
I den sammenhæng tænkte man bl.a. på at få genudgivet centrale værker af N.F.S. Grundtvig, kommenterede udgaver af Grundtvig-værker og dertil andre skriftlige afhandlinger og udgivelser, der kunne have interesse i nutiden. Også udgivelsen af værker af biografisk art kunne man tænke sig at støtte og værker, der belyser Grundtvigs virkningshistorie i de frie menigheder og i Den danske Folkekirke, i forskellige skolesammenhænge og i det folkelige, kulturelle og politisk- og samfundsrelaterede liv i Danmark og internationalt.

En mindre del af fondets afkast skulle kunne doneres ”til folkegavn”. Et bevidst vagt begreb, som løbende kan skifte nuance, men som primært handler om støtte til sociale og kunstneriske initiativer opstået på privat og/eller kirkelig baggrund med kraftigt sideblik til N. F. S. Grundtvigs tanker og til hans virke.


FONDETS FORMÅL

Fondet har til formål at udbrede kendskab til N. F. S. GRUNDTVIGS indsats. Fondet kan i overensstemmelse med Grundtvigs tanker derudover støtte formål, der i almindelighed er ”til folkegavn”.

Et par vejledende eksempler fra tidligere donationer: Der er givet støtte til mange bøger og bogudgivelser, trykning af bøger, til konferencer, kurser og kortere studieture, til højskolesangbøger, støtte til bogindkøb, sommerhøjskole for indsatte i fængsel, restaurering af vægfrise i friskole, kor-, sang- og andre musikudgivelser, støtte til foldere for div. højskoler herhjemme og i udlandet o.s.v.
Der er ligeledes givet støtte til Grundtvig-Byen på Internettet, og der har været puslet med planer om at uddele en Grundtvig-pris.

ANSØGNINGER OM STØTTE

Ønsker man at søge fonden om støtte til et formål, der synes at ligge inden for fondets rammer, sendes der en ansøgning til fondet.

Ansøgningsskema: Der er ikke noget ansøgningsskema, man må selv formulere sig.
Ansøgning send som e-mail accepteres normalt ikke.
Ønskes eventuelle bilag senere sendt retur, vedlægges svarporto.

Antal: Ansøgningen sendes i 6 eksemplarer til fondets adresse:

N. F. S. GRUNDTVIGS FOND,
c/o Svend Budde
Badstuevej 8, 1. sal
6100 Haderslev

Ansøgningsfrist: Ansøgninger kan sendes året rundt, men skal være fondet i hænde senest den 1. juli.

Uddelingsdato: Der foregår kun uddeling af fondsmidler en gang årligt, nemlig på Grundtvigs fødselsdag den 8. september.

Donationernes Mindste tilskud er p.t. på kr.: 1.000. Største tilskud har
størrelse: været på kr.: 20.000.

STYRELSEN FOR
N. F. S. GRUNDTVIGS FOND

Styrelsen består af 6 medlemmer, der udpeges for fem år ad gangen.
Styrelsens medlemmer kan genvælges.
Styrelsens medlemmer fratræder senest med den måned, hvori de fylder 70 år.

Styrelsen vælges således:
Kirkeligt samfund: 1 repræsentant
De Grundtvigske Valg- og Frimenigheder: 1 repræsentant
Dansk Friskoleforening: 1 repræsentant
Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark: 1 repræsentant
Foreningen af frie Ungdoms- og Efterskoler: 1 repræsentant
Grundtvig-Selskabet: 1 repræsentant

Styrelsens medlemmer er pr. 12. august 2005:

For Kirkeligt Samfund: Provst Erik Balslev Clausen, København. (næstformand)
For De Grundtvigske Valg- og Frimenigheder: Valgmenighedspræst Kurt Viggo Andersen
Bøvlingbjerg
For Dansk Friskoleforening: Forskningsmedarbejder Margaretha Balle-Petersen, København.
For Folkehøjskolernes Forening i Danmark: Kulturchef Mogens Hemmingsen, Albertslund.
For Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler: Forstander Svend Budde, Vandel.
For Grundtvig-Selskabet: Valgmenighedspræst Kim Arne Pedersen
Odder

Styrelsesmedlemmer gennem tiden:

Frede Bording, friskoleleder 1982-1983
Sv. Erik Bjerre 1982-1983
Vilhelm Nielsen 1982-1983
K. E. Bugge, professor, Dr. Theol. 1982-1998
Povl Kiilerich, domprovst 1982-1998
Erling Nielsen 1983-1994
Carlo Larsen, friskolelærer 1983-1997
Arne Kristiansen, konsulent 1983-2000
Jørgen Fastrup 1986-1987
Kirsten D. Overgaard, højskolelærer 1988-1992
Thor West Nielsen, højskolelærer 1992-2000
Agnete Holm Hvidt, sognepræst 1994-1996
Anna Skriver, friskolelærer 1994-2000
Tage Liengaard, agronom 1996-1998
Bjørn Krab-Johansen, valgmenighedspræst 1998-2005
Erik Jakob Petersen, sognepræst 1998-2005
Erik Balslev-Clausen, provst 1998-
Margaretha Balle-Petersen, forskningsmedarbejder 2000-
Svend Budde, ungdomsskoleforstander 2000-
Mogens Hemmingsen, højskoleforstander 2000-
Kim Arne Pedersen, valgmenighedspræst 2005-
Kurt V. Andersen, valgmenighedspræst 2005-

INSTITUTIONER OG BAGGRUNDSGRUPPER FOR
N. F. S. GRUNDTVIGS FOND

Kirkeligt Samfund:
Vartov,
Farvergade 27,
1463 København K.
tlf.: 3313 7670
e-mail: vartov@vartov.dk

Formål:
Kirkeligt Samfund har det som sin opgave at værne om og videreføre frihedslinien i dansk kirke- og folkeliv.
Vi ønsker den danske kirke bevaret som folkekirke, og vender os imod alt, som vil svække folkets forbindelse til folkekirken.
Vi følger opmærksomt den kirkepolitiske udvikling og vil aktivt virke for at føre folkekirkelige synspunkter gældende over for folketing og regering.
På det folkelige område ønsker vi at skabe et forum for alsidig oplysning og åben debat. Vi finder det væsentligt i et folkeligt arbejde at gøre opmærksom på de fælles, givne vilkår og deres samspil med den sociale og politiske virkelighed.

Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder:
Formand: Kurt V. Andersen,
Præstevangen 1,
7650 Bøvlingbjerg.
tlf.: 9788 5650

Formål:
Foreningens formål er: at styrke fællesskabet mellem de grundtvigske valg- og frimenigheder samt varetage disses interesser overfor myndighederne og lovgivningsmagten.

Dansk Friskoleforening:
Sekretariat: Friskolernes Kontor,
Prices Havevej 11,
5600 Fåborg,
tlf.: 6261 3013
fax: 6261 3911
e-mail: DF@friskoler.dk
hjemmeside: www.friskoler.dk

Formål:
- at styrke og fremme fællesskabet mellem de danske friskoler,
- at værne om h jemmenes ret og indflydelse i skolespørgsmål,
- samt at arbejde for de bedst mulige vilkår for at oprette og drive friskoler i Danmark.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark.
Højskolernes Hus
Nytorv,
1450 København K.
tlf.: 3313 9822
fax: 3313 9870
e-mail: kontor@ffd.dk
hjemmeside: www.folkehojskoler.dk

Formål:
Foreningens formål er at arbejde for folkehøjskolens ide og skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling.
Som medlemmer optager foreningen skolerepræsentanter, folkehøjskoler samt personlige medlemmer.

Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler
Efterskolernes Sekretariat,
Farvergade 27, opgang H, 2. sal,
1463 København K.
tlf.: 3312 8680
e-mail: sekretariat@efterskole.dk
hjemmeside: www.efterskole.dk

Formål:
Efterskoleforeningens formål er
at udbrede kendskabet til skoleformens frie idégrundlag og dens folkelige og kulturelle muligheder og betydning
at skabe de bedste og frieste vilkår for elever, medarbejdere og skolekredse.
Foreningen er efterskoleformens forening.
Foreningen varetager skoleformens, skolernes og evlevers sag i forhold til offentlige myndigheder.
Foreningen er det fælles forum for skolernes bestyrelser og for alle ansatte, og foreningen samarbejder med bl.a. Efterskolernes Lærerforening om at skabe de bedste og frieste vilkår for skolernes ansatte.
Efterskoleforeningens aktiviteter går også ud på at formidle information i form af publikationer, film og video om, hvad efterskolen er, og at arrangere kurser og møder for skolernes bestyrelser og ansatte.
Endelig tilbyder foreningen skolerne og de personlige medlemmer råd og vejledning.

Grundtvig-Selskabet af 8. september 1947
Vartov,
Farvergade 27,
1463 København K.
tlf.: 3313 7670.

Grundtvig-Selskabet er stiftet med det formål at udbrede kendskabet til N. F. S. Grundtvig og at fremme studiet af hans virke og hans stilling i åndslivet i og uden for Danmark.
Selskabet ønsker at skabe en levende kontakt mellem alle, der virker udfra Grundtvigs tanker og arbejder med hans åndelige indsats.
Dette mål søges virkeliggjort ad to veje: dels ved afholdelse af et årsmøde og andre møder med foredrag og forhandling, dels ved udgivelse af skrifter om og af Grundtvig.
Fondens midler

N. F. S. Grundtvigs Fond er skaffet til veje ved en stor folkeindsamling i årene op til hans 200 års fødselsdag i 1983.
Fonden har hvert år - den 3. søndag i fasten - indsamling i folkekirkens menigheder.
Fonden modtager med tak gaver og arv til Grundkapitalen. Man er i den sammenhæng velkommen til at henvende sig til fondens formand, Svend Budde, Badstuevej 8, 1. sal. 6100 Haderslev
tlf.: 7452 4407, e-mail: sbbudde@gmail.com

Tilbage